+420606369997 info@jrdm.cz

Členské organizace

Chybí vám tu vaše organizace ?

Napište a přidejte se k nám!

Nebo rovnou vyplňte přihlášku

Přesměrování na google formulář

7 DNÍ, Z.S.

Hlavní činnosti spolku jsou organizování zájmového vzdělávání ve volném čase, organizování jednodenních akcí a aktivit pro děti, mládež a dospělé, organizování vícedenních akcí, pobytů a táborů, provozování volnočasového klubu se širokým využitím, vydávání metodických a propagačních materiálů. Web

ASOCIACE MALÝCH DEBRUJÁRŮ ČR

Dobrovolný, samosprávný a nezávislý, demokratický, neziskový a nepolitický spolek dětí, mládeže a dospělých. Hlavním předmětem činnosti je přispět k nenucenému pochopení přírodních jevů a zákonitostí, objevování vědy a techniky, utváření nové cesty k poznání, tvořivosti, a to zejména formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky, ekologie a environmentální výchovy. Web

ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE ČR, JIHOMORAVSKÁ RADA

Spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a tábornictví. Tomíci se scházejí na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost. Asociace připravuje školení, letní táborové školy, vydává metodické materiály a táborové hry. Web

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PLANETKA, Z.S.

Centrum volného času, které nabízí volnočasové aktivity a kroužky pro děti předškolního i školního věku. Web

ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE - VELKÁ RADA OBLASTI JIŽNÍ MORAVA, Z.S.

Organizace především dětí a mládeže se zájmem o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci a ochránci. Členství v ČTU je individuální, ale většina členů se sdružuje v tábornických klubech nebo trampských osadách. ČTU uplatňuje ve své činnosti myšlenky lesní moudrosti E. T. Setona a navazuje na tradice historického trampského hnutí. Web

HNUTÍ BRONTOSAURUS

Hnutí Brontosaurus propojuje smysluplnou dobrovolnickou práci se zážitky a zkušenostmi na celý život. Máme více než čtyřicetiletou tradici, viditelné úspěchy, jasné cíle a více než 1 000 hrdých členů, kteří za ním stojí. Každoročně vyrážíme s dobrovolníky kosit orchidejové louky, sázet stromy, opravovat hrady nebo třeba stavět školu v Himálajích. Web

CHAMELEON - ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ

Odbor sdružuje oddíly TOM Delfíni Brno, Rokytná Brno, Kasiopea, Onyx, Nová Země, Sluníčko, Turisťák Rosice, Proud, Oftalmo a Hvězda Severu. Podílí se na organizaci šifrovací hry Dnem…, zdravotnických kurzů pro volnočasové akce a zážitkového kurzu Na krev. Web

INSTRUKTOŘI BRNO, Z.S.

Občanské sdružení, které nabízí nejen Brňanům možnost trávit čas aktivně a atraktivně. Jsme přesvědčeni, že to, z čeho pramení zkušenosti nás všech, jsou osobní zážitky a nabízíme je v netradičních formách a rozmanitých podobách – recesní víkendové akce i propracované týdenní kurzy, pro outdoorové drsňáky i tvořivé pohodáře, pro mladé i zkušené. Web

JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, OKRES BRNO-MĚSTO, Z.S.

V Brně je v téměř 100 oddílech, sdružených do 16 středisek, takřka 4500 skautů a skautek. Skautský okres Brno-město je tak nejpočetnějším junáckým okresem v celé republice, naše řady se navíc neustále rozrůstají. Okres je nadřazenou organizační jednotkou, sdružující místní skautská střediska. Web

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA JM KRAJE

Hlavním posláním SH ČMS je podílet se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a součinnost při poskytování pomoci při živelných pohromách apod. událostech. Dalším cílem je vytváření podmínek pro činnost s dětmi a mládeží, podpora zdravého rozvoje jejich osobnosti a všeobecné sportovní činnosti svých členů, organizace a podpora dobrovolnické činnosti. Web

LUSKOUN - SPOLEK PRO RODINU, Z.S.

Sdružení vychází z potřeb maminek a jejich dětí. S námi můžete trávit smysluplně svůj čas s dětmi při pravidelných volnočasových programech a to jak pohybových, výtvarných, hudebních či jiných. Plánujeme pořádání aktivit, mezi něž budou patřit např. oslavy Velikonočních svátků, Dne dětí, Kuličkiáda, výlety do přírody, poznávání okolí po kulturní a historické stránce a mnohé další. Web

MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, SPOLEK

Dobrovolná zájmová organizace, která zastupuje zájmy rodičů a dětí, podporuje individuální rozvoj jejich osobnosti, vychovává sebe, své děti a své okolí k vzájemné úctě a toleranci. Získáváme odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii, které využíváme ve své činnosti. Provozujeme lesní mateřskou školku Za humny, setkáváme se na Bytových seminářích a ženských kruzích. Web

MORAVIAN LARP, Z.S.

Sdružení na podporu společenského, kulturního a sportovního vyžití spojeného se zájmem o volnočasové aktivity, hry v přírodě a další akce inspirované zejména historií a literárními žánry „fantasy“ nebo „sci-fi“. Věnuje se propagaci, přípravě a realizaci volnočasových aktivit typu LARP, nabízí možnost volnočasového vyžití neorganizovaným dětem a mládeži. Web

PIONÝR, Z.S. - JIHOMORAVSKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA

Demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých.
Během schůzek oddílů či klubů, výprav, otevřených akcí, táborů se zabývají turistikou, tábořením, kulturou, sportem, přírodovědou či technikou. Nevšední je i mezinárodní činnost, která přináší opravdu nečekané příležitosti. Web

REZEKVÍTEK, Z.S.

Rezekvítek sbližuje malé i velké lidi s přírodou. Jde na to přes její praktickou ochranu a vzdělávání. Pečujeme o velké množství chráněných území v Brně a okolí a zapojujeme do ochrany veřejnost. Pořádáme exkurze, dílničky, přednášky, programy pro školy a firmy, vydáváme publikace a výukové pomůcky s ekologickou tématikou. Web

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU V BRNĚ, Z.S.

Sdružení tvoří 14 souborů mládeže a dospělých, 15 dětských souborů, 4 hudební soubory a okolo 30 individuálních členů. Stěžejní náplní sdružení je i nadále pořádání folklorního festivalu, ale též mnoha dalších akcí. Poskytuje také poradenství členským souborům v oblasti odborné a metodické, v oblasti souborové ekonomiky, evidence majetku, případně grantové politiky. Web

SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA

Spolek, sdružující děti i dospělé příznivce díla Jaroslava Foglara a pokračovatele jeho výchovných myšlenek. V současnosti se jako jediná dětská organizace zaměřuje na práci s dětmi formou mikrokolektivů bez dospělého vedoucího, takzvaných klubů. Jeho hlavním posláním je práce s dětmi a mládeží a sběratelsko-badatelská činnost v rámci Jestřábova odkazu. Web

SPOLEK RADIA R

Radio R je internetové nekomerční radio Masarykovy univerzity. Aktivně v něm působí více než 100 dobrovolníků, což z něj dělá největší neziskovou mediální organizaci u nás. Je také organizátorem kulturního života a pořádá několik pravidelných kulturních akcí, např. Piknik Radia R, Bazárek, večer začínajících spisovatelů Projev se, pročti se nebo konferenci Periferní slyšení. Web

YMCA BRNO

Je jednou z největších YMCA v ČR dle rozsahu činnosti i členské základny, má 400 členů a 30 celoročně pracujících klubů různého zaměření (hudební, sportovní, umělecké, turistické, ekologické, dětské kluby atd.). Dále se věnuje např. profesnímu poradenství v rámci Informačního centra pro mládež, či pořádání letních táborů, kterých se pravidelně účastní několik set dětí a mladých. Web

YMCA ZNOJMO

Pro děti a mládež do 18 let vytváří kulturní a sportovní programy, které vedle rekreace mají pozitivně ovlivňovat jejich hodnotovou orientaci, sebepoznání a sebekázeň, ohleduplnost a soužití s druhými. Našim cílem je získat děti ze všech společenských vrstev (i ty, které nejsou sportovně nadané) k účelnému využití volného času v našich sportovních a kulturních skupinách. Web

ZÁLESÁK - SVAZ PRO POBYT V PŘÍRODĚ

ZÁLESÁK se snaží rozvíjet v mladých lidech všelidské hodnoty v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví. Nenásilně vede děti a mládež k utužování tělesné zdatnosti, otužilosti i zdraví, k posilování psychické odolnosti, odvahy a samostatnosti, k prohlubování všestranných znalostí, dovedností i správných návyků. Vede je k vhodnému využívání volného času ve shodě osobních i společenských zájmů, aby přirozená touha mládí po orginalitě, romantice, kráse a dobrodružství nebyla znehodnocována činy vcházejícími z bezradnosti a nudy. Web

BRUSINKA - MULTIKULTURNÍ CENTRUM

Vřelé a inkluzivní středisko v Brně, které spojuje jak české, tak i zahraniční rodiny. Nabízíme různorodé aktivity pro místní komunitu, děti, studenty, dospělé a seniory. Jako hrdí členové Evropské sítě kulturních center se zavazujeme k podpoře mezinárodních propojování a sjednocování lidí z různých sfér života. Podporujeme mezinárodní výměny a budování komunity pro všechny obyvatele našeho města. Naše vize spočívá ve zřízení otevřeného a bezpečného prostoru, který podporuje vzájemné poznávání a porozumění mezi lidmi různých národností, kultur a etnik. Web

JITŘENKA BUČOVICE

Nezisková organizace Jitřenka Bučovice vznikla v roce 2004 a navazuje na organizaci Jitřenka. Pořádáme letní dětské tábory a aktivity pro děti a mládež, s padesátiletou tradicí. Táborová činnost je zaměřena především na zábavu, sport, turistiku, přírodovědu a v hezkých teplých dnech samozřejmě na koupání. Za dobu existence tábora se ho zúčastnilo cca 15 000 dětí, z nichž většina náš tábor navštívila vícekrát. Dá se tedy říct, že jsme tábor již několika generací. Náš areál, který se nachází v oblasti Ždánického lesa, každoročně přizpůsobujeme dnešním podmínkám a normám. Web

TÁBORY MAMUT

Jsme první organizací v České republice, která začala uplatňovat respektující přístup na dětských táborech. Jakkoli základní potřeby a dovednosti pro přežití člověka zůstávají neměnné, dochází ke změnám v potřebě týkající se komunikačních dovedností a šířeji fungování ve vztazích a společnosti celkově. Na táborech Mamut dáváme dětem možnost prožít sebe samé v bezpečném prostředí. Prostřednictvím interakce s ostatními mají děti možnost učit se rozpoznat a stanovovat vlastní hranice, pojmenovávat své potřeby a vymezovat se proti tomu, co je jim nepříjemné. Web