Iniciativy mládeže v JMK 2017

Iniciativy mládeže v JMK 2017

>> Realizované projekty v ročníku 2017 <<

 

Základní informace k ročníku 2017

Webové stránky projektu: https://mladez-jm-kraji.webnode.cz/

 

Aktuální stav

Bylo podáno 21 projektů s požadavkem přesahujícím 700 tis. Kč.

Obdrželi jsme 500000 Kč dotaci od MŠMT a zamítavé stanovisko JM kraje k dotaci na dalších 500000 Kč. V průběhu léta se realizovaly 4 projekty, které měly vlastní financování 50%, částku jsme z dotace MŠMT zdvojnásobili.

Začátkem září schválilo zastupitelstvo Statutárního města Brna dotaci ve výši 200000 Kč, ze které podpoříme projekty na území města Brna nebo se vztahem k Brnu.  Žadatelé již schválených byli vyrozuměni s dotazem, zda jsou schopni projekt do konce roku zrealizovat.

Na KM kraj jsme podali novou žádost o dotaci na 200 000 Kč. Dotace byla schválena.

Vyhlašujeme podzimní výzvu, ve které bude rozděleno zatím cca  100000 Kč. Mohou být podpořeny:

1. projekty na území města Brna nebo s vazbou k městu Brnu (100%)

2. projekty i mimo Brno, které budou mít možnost vlastního spolufinancování 50% svých nákladů. Zdvojnásobíme vaši částku, maximálně 20 + 20 tisíc. Spolufinancování musí být příjmem JRDM a veškeré dotované výdaje budou zaúčtovány u JRDM.

Pokud dojde ke schválení dotace žádané na kraji, budou podpořeny již schválené projekty mimobrněnské a rozšířeno podzimní kolo výzvy.

 

ZAMĚŘENÍ A LOKALIZACE PROJEKTŮ

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života. Projekt a jeho realizace musí být legální, není možné podpořit projekty porušující cizí práva nebo dokonce zákon. Pokud bude realizace projektu vyžadovat např. souhlas vlastníka nebo jiná povolení, budete je muset sami získat.

Prioritu mají nové nápady.
Je možno podpořit již existující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nezbytné, aby přidělená podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu. Opakující se projekty je možné podpořit výjímečně v případě, že se změní realizační tým.

Místem realizace musí být JIHOMORAVSKÝ KRAJ.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY!

Uzávěrka podání nápadů pro podzimní kolo -je do 21. 10. 2017.

Projektový nápad není ještě projekt – stačí velmi stručně napsat, co chcete udělat a doplnit svoje údaje. Příklady: chceme pořádat festival začínajících kapel, chceme uklidit divokou skládku a dát tam lavičku, chceme nacvičit a zahrát divadlo, chceme pořádat larpovou víkendovku, chceme propagovat dobrovolnictví v rámci akce xyz, chceme vyrobit a pověsit x ptačích budek, …..

Sběr nápadů probíhá prostřednictvím google formuláře 

 

REALIZÁTOŘI

Realizátorem projektu může být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let.
Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou spolky ani jiné právnické osoby. Nevylučuje se však spolupráce nebo jiná podpora (např. poskytnutí prostor) od vám blízké organizace.

 

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

 • na realizaci jednoho nápadu je možno získat 5.000,- až 40.000,-Kč
 • případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů MŠMT a Jihomoravského kraje
 • dostanete zálohu 50% vašeho rozpočtu
 • projekt musíte vyúčtovat do 2 měsíců po jeho realizaci, nejpozději však do 10. prosince, veškeré doklady budou zaúčtovány u JRDM
 • z projektu lze financovat 100% nákladů, ale projekty, které si mohou zajistit vlastní financování 50% budou mít větší šanci na podporu (vstupné na festival, účastnické poplatky na akci, spoluúčast obce)

 

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ

Pro podzimní kolo s průběžnou uzávěrkou nepočítáme s víkendovým seminářem (z částky 100000 Kč bude možné podpořit 3 – 5 projektů), ale pouze s odpoledním proškolením. Termín bude domluven s registrovanými nápady.

Účast na školení je nutná alespoň pro jednoho člena projektového týmu. Hlavním cílem je provést vás celým projektovým cyklem (především vysvětlit projektovou žádost), peníze na podporu jsou prostředkem k tomuto cíli.

Pokud máte v týmu absolventa loňského školení, jsme schopni vám účast odpustit, ale bude lepší, když pošlete někoho jiného.

 

UZÁVĚRKA PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ

UZÁVĚRKA PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ bude opět domluvena s přihlášenými, projekty zaslat elektronicky na adresu ivobrzo(a)seznam.cz, snažte se vejít na 4 strany. Podrobně bude vysvětleno na školení. Nejpozději do 29. 10. 2017.

 

OBHAJOBA PŘED KOMISÍ

Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisí. Ta následně rozhodne o přidělení nebo nepřidělení dotace a její výši. Výsledky se dozvíte pár dnů po obhajobách, smlouvu zašleme až po potvrzení podpory od MŠMT a JM kraje. Smlouvu 2x vytisknete, podepíšete a pošlete zpět. Po přijetí podepsané smlouvy bude zaslána záloha.

Místo a časy obhajob se domluvíme na školení.

 

HODNOTÍCÍ KRITERIA PROJEKTU

Je zapotřebí splnit alespoň některá kritéria, dle vašeho výběru (čím více, tím lépe), ale přirozeně.

 • Zástupce projektu se účastnil víkendového školení, projekt je inovativní vůči předchozím projektům.
 • Je jasně definována cílová skupina, na kterou je projekt zaměřen – zkrátka víte pro koho projekt bude užitečný a kdo se bude účastnit realizovaných aktivit, akce, …
 • Projekt má nastavena měřitelná kritéria (počet účastníků, počet vyrobených budek, počet návštěvníků, délka zhotovené tratě, ….)
 • Projekt nemá význam jen pro vaši skupinu, ale má nějaký přínos i pro místní komunitu, veřejnost, vaše okolí.
 • Do projektu vložíte při jeho realizaci vlastní dobrovolnou práci.
 • Projekt vytváří vlastní zdroje (např. vstupné na akci, příspěvek místní firmy) nebo se sami podílíte na jeho spolufinancování.
 • Projekt nějakým způsobem míří do budoucna, má udržitelnost nebo bude mít nějaké pokračování.
 • Do projektu zapojíte větší množství osob.
 • Projekt je inovativní, přináší v místě realizace něco nového, nejedná se o tradiční akci.
 • Projekt má přínos pro přírodu, životní prostředí nebo kulturní dědictví.
 • Projekt má přínos děti, seniory nebo některou jasně definovanou sociálně znevýhodněnou skupinu nebo lokalitu.
 • Zavážete se zajistit a poskytnout mediální výstupy z realizace projektu, včetně souhlasu zachycených osob ke zveřejnění (fotografie, videozáznam).

Nejdůležitější ovšem je, aby měl váš projekt byl realizovatelný ve zbývajícím čase do konce roku, aby měl „hlavu a patu“ a dokázali jste při jeho obhajobě přesvědčit komisi, že ho zvládnete realizovat. Projekty nemají nahrazovat běžnou činnost organizací a nemohou být zastíracím manévrem k nákupu vybavení nebo materiálu. Nákup materiálu nebo vybavení je možný, ale musí být v projektu pro jeho realizaci nezbytný. Případný inventář může být následně zapůjčen vaší partnerské organizaci.

 

PODPIS SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ

Po schválení dotace bude se zástupce žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu. Následně budou žadateli postupně uvolněny finanční prostředky dle podmínek ve smlouvě.

Po podpisu smlouvy zasíláme zálohu ve výši 50% schválené částky, pokud není domluveno jinak. Kromě zálohy lze po domluvě proplácet faktury, ale je na do výše schválená částka mínus záloha, proto může být výhodné požádat o menší zálohu. Doklady musí být vystaveny na odběratele: Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s. Hvězdová 10, 602 00 Brno, IČ 265 25 003 (pokud je odběratel vyplněn). Doklady vystavené na někoho jiného nelze přijmout a proplatit.

Vyúčtování projektu a závěrečná zprávy budou předloženy Jihomoravské radě dětí a mládeže. Vyúčtováním projektu se rozumí formulář závěrečné zprávy a originály účetních dokladů (paragony, faktury). Veškeré doklady musí být vystaveny na JRDM.

Projekty je zapotřebí vyúčtovat dva měsíce po realizaci, nejpozději však do 10. 12., před tím je zapotřebí zaslat elektronicky závěrečnou zprávu ke schválení.

 


Projektová žádost

Formulář si stáhni do svého PC a společně vyplňte projektovou žádost. Uzávěrka žádostí je 25. 10. 2017 v 24,00. Poslat na adresu ivobrzo@seznam.cz

Smlouva o realizaci projektu vz. 2016

S realizátory schválených projektů bude uzvařena příkazní smlouva. Text letošní smlouvy se může mírně lišit na základě podmínek dotace (které ještě neznáme). Najdete zde např. co lze nebo nelze z projektu podpořit.

Závěrečná zpráva

Stáhněte si šablonu na závěrečnou zprávu, stručně ji vyplňte a zašlete zpět na adresu ivobrzozavináčseznam.cz. Po jejím schválení si domluvte vyúčtování.

Informace k vyúčtování

Po schválení závěrečné zprávy si domluvte s hospodářkou JRDM vyúčtování. Stáhněte si informaci k vyúčtování s kontaktem na hospodářku a připravte si seznam dokladů. K vyúčtování přijděte se všemi doklady včetně originálů faktur, které jsme vám propláceli.